اخبار و مقالات

وبلاگ

آخرین اخبار و مقالات دکتر سیامک مرادی را میتوانید از این قسمت دنبال کنید

post-7.jpg
۲۷/مهر/۱۳۹۹

ماهیت درد ، پدیده‌ای است که تعریف آن چندان ساده و راحت نیست. تجربه‌های پیشین بیماران در تعیین شدت و ضعف درد بسیار تعیین کننده است.
درد ناشی از بیماری سرطان هم یکی از دردهایی است که می‌تواند در طیفی از درد خفیف و ملایم تا درد بسیار شدید و وخیم قرار گیرد.

سـرطان یکی از مهمتريـن علل مرگ در دنیا محسـوب ميگردد. تخمیـن زده میشـود تـا سـال2020 بیـش از 15میلیـون نفر در ایـن بیمـاری بـه عنـوان یک جهـان سـرطان را تجربـه کننـد. مشـکل رو بـه رشـد در کشـورهای خاورمیانـه شـناخته شـده است. در ايـران نیـز سـرطان سـومين عامـل مـرگ بعـد از بيماريهـاي قلبـي و تصادفات محسـوب میشـود. وقوع سـرطان در کشـورمان 112-48 مـورد در هـر ميليـون نفـر بـراي زنـان و 144-51 مـورد در هـر ميليون نفـر براي مردان اسـت.بیماری سـرطان اغلـب با درد همراه اسـت و در70-50 درصد از ایـن بیمـاران دیـده میشـود . درد تقریبـا در مبتلیـان بـه سـرطان بـه دنبـال تومـور اولیـه، متاسـتاز تومـور، اشـعه درمانی، شـیمی درمانـی و یـا جراحی پدیـدار میگـردد.
با کلمات کوتاه


دکتر سیامک مرادی فوق تخصص درد در کلینیک درد راد در تهران است. در کلینیک درد بهترین و مجربترین پزشکان در زمینه کنترل یا درمان انواع دردهای شایع در حال فعالیت هستند.
مشترک ما شوید


با عضویت در لیست مشتریکن ما از آخرین اخبار مطلع شوید و در جریان همه خبرهای قرار بگیرید.